Пояснення до «Англійська мова 1-6 клас Plus1s»

Пояснення до електронного навчального посібника «Англійська мова 1-6 клас Plus1s»

Розробляючи електронний навчальний посібник, ми досягли дві мети:

  1. Зацікавили учнів вивченням іноземної мови, викликали в них позитивне ставлення до предмета, підвищили мотивацію до володіння іноземною мовою як засобом спілкування.
  2. Створили корисний інструмент для вчителів англійської мови, щоб допомогти урізноманітнити навчальний процес та зробити його якомога ефективнішим.

Електронний навчальний посібник «Англійська мова 1-6 клас» сприяє вихованню  в  учнів  комунікативних  потреб  у  пізнанні  інших  країн  і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для вирішення найтиповіших проблем їхньої життєдіяльності.

Для  успішної  реалізації  освітньо-розвивального  потенціалу  іноземної мови зміст  навчання  сприяє  тому,  щоб  процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й давав змогу глибше розуміти власну культуру та її роль у духовному й моральному розвитку людства. Електронний навчальний посібник містить у собі ілюстративні матеріали, що формують уявлення про інший світ, іншу культуру, мотивуючи своїм змістом потребу пізнавати їх засобами іноземної мови.

В електронному посібнику розроблено  взаємопов’язане  навчання  всіх  видів  мовленнєвої діяльності – говоріння,  аудіювання,  читання та письмової діяльності. Для  цього використовуються  відповідні  вправи  і  завдання,  виконання  яких  забезпечує  комплексне  оволодіння  усним  і  писемним мовленням.

Отже, зміст електронного навчального посібника «Англійська мова 1-6 клас Plus1s» ґрунтується на таких основних характеристиках:

1)  відповідає актуальним  комунікативно-пізнавальним  інтересам  школярів  і  є максимально наближеним до умов і цілей реальної міжкультурної комунікації;
2) стимулює розвиток інтересів учнів молодшого та середнього шкільного віку до іноземної мови, здійснює вплив на їхню мотиваційну сферу;
3) прилучає учнів не тільки до нового засобу вивчення мови, але й до культури народу, носія цієї мови, що забезпечується чітким  усвідомленням  найголовніших  спільностей та розбіжностей між чужою та рідною культурою;
4)  ґрунтується  на  досвіді  оволодіння  школярами  рідною  мовою,  забезпечуючи  випереджальне  вивчення  останньої; враховує загальнонавчальний досвід учнів, набутий ними під час оволодіння іншими предметами (міжпредметні зв’язки);
5)  забезпечує  освітні,  виховні  та  розвивальні  потреби  школярів,  у  тому  числі  стимулює  їхню  самостійну  діяльність, спонукає до рефлексії щодо якості власних навчальних досягнень і бажання їх удосконалювати.

Електронний навчальний посібник  спеціально  сконструйований  для  початкової  та середньої школи  згідно  з  навчальною програмою, рекомендованою Міністерством освіти та науки України, та відповідає основним положенням комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання іншомовного спілкування. Зміст електронного посібника відповідає віковим особливостям учнів і їхнім інтересам.

Не менш важливим на сьогодні у сучасній школі є самооцінювання. Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо. Основна  суть портфоліо ‒«показати все, на що ти здібний(а)». Ми не залишили цей досвід поза увагою та розробили систему, яка дозволяє побачити рівень знань учня в цілому та деталізує успішність виконання кожної окремої вправи. Після кожного пройденого уроку дитина отримує оцінку за 100-бальною шкалою та більш детальні показники при виконанні кожної вправи –  говоріння, удіювання, читання, правопису. Також можна побачити етапи вивчення кожної окремої теми.

Учителі, які почали використовувати електронний  навчальний  посібник на уроках та у домашніх завданнях, відзначають таке:

  • зростання мотивації всіх учнів, включаючи найменш успішних;
  • зростання впевненості учня в собі і своїх можливостях;
  • збільшення часу свідомої роботи учня над покращенням своїх результатів;
  • активізація учнівської іншомовної діяльності (в т.ч. поза уроками);
  • зростання учнівської креативності;
  • покращення взаємин між учнями і вчителем;
  • покращення поінформованості батьків про рівень досягнень своїх дітей;
  • усвідомлення учнями мови як засобу спілкування й інструменту розв’язання практичних (комунікативних) завдань, в т.ч. поза межами школи.

Процес навчання іноземної мови у початковій та середній школі організовується відповідно до мережі годин, визначених навчальним планом. Учителі мають право вибору підручників, які відповідають конкретним умовам навчання. Для повноцінного забезпечення навчального процесу в сучасних умовах вчитель, окрім підручника, який використовує у своїй роботі, на нашу думку повинен залучати електронні навчальні  засоби, такі як  «Англійська мова 1-6 клас Plus1s», адаптуючи їх до умов навчання. У сучасному світі дітей, електронні пристрої відіграють важливу роль і нехтуючи цим ми втрачаємо можливість підвищити мотивацію у навчанні серед школярів молодшого та середнього віку.

На сьогодні багато часу в учителів витрачається на перевірку домашнього завдання, але більшість дітей все одно залишаються поза увагою вчителя. Учителі опитують до 5-ти дітей максимум, отже на всіх не вистачає часу. Ми пропонуємо вирішення цього питання. Використовуючи електронний навчальний посібник, учителі можуть буквально за 10 хвилин опитати весь клас. Завдяки тому, що електронний посібник розроблено суто для школярів та на основі рекомендацій МОН України, а наприкінці кожного уроку учневі ставиться оцінка за європейською 100-бальною системою, вчителі можуть спокійно опиратись на оцінку з електронного посібника. За нашими дослідженнями, кількість пристроїв вже сягає 90% у дітей в містах, у селах ця цифра сягає близько 60%. Цього достатньо, щоб провести опитування більшості учнів, та значно скоротити час на перевірку домашнього завдання.

Основною  формою  навчання  іноземної  мови  є  урок.  Зміст  його  визначає  сам  учитель.  Він  спирається  на програму, матеріал  підручника  або  посібника,  який  використовує  у  своїй  роботі,  враховує  рівень  знань  учнів  і  умови,  в  яких відбувається навчання. Види діяльності  на уроці залежать від мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Уроки мають бути комунікативно спрямованими, а тому пріоритетними видами діяльності є ті, що пов’язані з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування. Зацікавленість учнів у засвоєнні мови значною мірою залежить від мотивації навчальних дій, які виконуються на уроці вчителем.

За допомогою електронного посібника «Англійська мова 1-6 клас Plus1s», вчитель може зекономити багато часу на перевірці домашніх завдань та приділити більше часу формуванню в учнів комунікативної компетентності.

­

Черваньов Роман Володимирович.
Генеральний директор компанії Plus1s,
керуючий відділом проектування та розробки
навчальних програм.

Phone: (066) 887 93 11
(068) 457 23 39
Email: plus1s@list.ru
Kyiv city 01010
Levandovskaya 3, office 212